วันหยุดราชการประจำเดือน กรกฏาคม

 • 28 กรกฏาคม 2566 วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน กรกฏาคม

 • 01 กรกฏาคม 2566 วันหยุดครึ่งปีธนาคาร
 • 01 กรกฏาคม 2566 วันลูกเสือแห่งชาติ
 • 04 กรกฏาคม 2566 วันชาติอเมริกา
 • 04 กรกฏาคม 2566 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ
 • 07 กรกฏาคม 2566 วันพูดความจริง
 • 13 กรกฏาคม 2566 วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
 • 21 กรกฏาคม 2566 วันประมงแห่งชาติ
 • 29 กรกฏาคม 2566 วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันพระ ประจำเดือน กรกฏาคม

 • 02 กรกฏาคม 2566
 • 10 กรกฏาคม 2566
 • 17 กรกฏาคม 2566
 • 25 กรกฏาคม 2566