วันหยุดราชการประจำเดือน กรกฏาคม

 • 13 กรกฏาคม 2565 วันอาสาฬหบูชา
 • 14 กรกฏาคม 2565 วันเข้าพรรษา
 • 28 กรกฏาคม 2565 วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน กรกฏาคม

 • 01 กรกฏาคม 2565 วันหยุดครึ่งปีธนาคาร
 • 01 กรกฏาคม 2565 วันลูกเสือแห่งชาติ
 • 04 กรกฏาคม 2565 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ
 • 04 กรกฏาคม 2565 วันชาติอเมริกา
 • 07 กรกฏาคม 2565 วันพูดความจริง
 • 13 กรกฏาคม 2565 วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
 • 21 กรกฏาคม 2565 วันประมงแห่งชาติ
 • 29 กรกฏาคม 2565 วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันพระ ประจำเดือน กรกฏาคม

 • 06 กรกฏาคม 2565
 • 13 กรกฏาคม 2565
 • 14 กรกฏาคม 2565
 • 21 กรกฏาคม 2565
 • 28 กรกฏาคม 2565